Open Access Email this article to a friend

The influence of cathelicidin LL37 in human anti-neutrophils cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis

Ying Zhang, Weiwei Shi, Sha Tang, Jingyi Li, Shiwei Yin, Xuejing Gao, Li Wang, Liyun Zou, Jinghong Zhao, Yunjian Huang, Lianyu Shan, Abdelilah S Gounni, Yuzhang Wu, Fahuan Yuan* and Jingbo Zhang*

Arthritis Research & Therapy 2013, 15:R161  doi:10.1186/ar4344

Fields marked * are required


Multiple email addresses should be separated with commas or semicolons.
How can I ensure that I receive Arthritis Research & Therapy's emails?