Reasearch Awards nomination

Email updates

Keep up to date with the latest news and content from Arthritis Research & Therapy and BioMed Central.

Open Access Research article

The influence of cathelicidin LL37 in human anti-neutrophils cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis

Ying Zhang, Weiwei Shi, Sha Tang, Jingyi Li, Shiwei Yin, Xuejing Gao, Li Wang, Liyun Zou, Jinghong Zhao, Yunjian Huang, Lianyu Shan, Abdelilah S Gounni, Yuzhang Wu, Fahuan Yuan* and Jingbo Zhang*

Arthritis Research & Therapy 2013, 15:R161  doi:10.1186/ar4344

Accesses  

  • Last 30 days: 115 accesses
  • Last 365 days: 1044 accesses
  • All time: 1044 accesses