Open Access Research article

The influence of cathelicidin LL37 in human anti-neutrophils cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis

Ying Zhang, Weiwei Shi, Sha Tang, Jingyi Li, Shiwei Yin, Xuejing Gao, Li Wang, Liyun Zou, Jinghong Zhao, Yunjian Huang, Lianyu Shan, Abdelilah S Gounni, Yuzhang Wu, Fahuan Yuan* and Jingbo Zhang*

Arthritis Research & Therapy 2013, 15:R161  doi:10.1186/ar4344

Article Metrics

2317
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 143 accesses
  • Last 365 days: 1457 accesses
  • All time: 2317 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information