Download references

Open Access

IL-10 signaling in CD4+ T cells is critical for the pathogenesis of collagen-induced arthritis

Jian Tao, Masahito Kamanaka, Jianlei Hao, Zhifang Hao, Xi Jiang, Joe E Craft, Richard A Flavell, Zhenzhou Wu, Zhangyong Hong, Liqing Zhao and Zhinan Yin*

Arthritis Research & Therapy 2011, 13:R212  doi:10.1186/ar3545

Include


Format