Download references

Open Access

Follistatin-like protein 1 is elevated in systemic autoimmune diseases and correlated with disease activity in patients with rheumatoid arthritis

Dawei Li*, Yuji Wang*, Nanwei Xu, Qianghua Wei, Min Wu, Xiaofeng Li, Ping Zheng, Sai Sun, Yuli Jin, Gailian Zhang, Ruomin Liao and Ping Zhang

Arthritis Research & Therapy 2011, 13:R17  doi:10.1186/ar3241

Include


Format