Open Access Highly Accessed Research article

Therapeutic potential of human umbilical cord mesenchymal stem cells in the treatment of rheumatoid arthritis

Yanying Liu, Rong Mu, Shiyao Wang, Li Long, Xia Liu, Ru Li, Jian Sun, Jianping Guo, Xiaoping Zhang, Jing Guo, Ping Yu, Chunlei Li, Xiangyuan Liu, Zhenyu Huang, Dapeng Wang, Hu Li, Zhifeng Gu, Bing Liu and Zhanguo Li*

Arthritis Research & Therapy 2010, 12:R210  doi:10.1186/ar3187

Article Metrics

14064
Total accesses


5
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 358 accesses
  • Last 365 days: 2132 accesses
  • All time: 14064 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information