Email updates

Keep up to date with the latest news and content from Arthritis Research & Therapy and BioMed Central.

Open Access Highly Accessed Research article

Therapeutic potential of human umbilical cord mesenchymal stem cells in the treatment of rheumatoid arthritis

Yanying Liu, Rong Mu, Shiyao Wang, Li Long, Xia Liu, Ru Li, Jian Sun, Jianping Guo, Xiaoping Zhang, Jing Guo, Ping Yu, Chunlei Li, Xiangyuan Liu, Zhenyu Huang, Dapeng Wang, Hu Li, Zhifeng Gu, Bing Liu and Zhanguo Li*

Arthritis Research & Therapy 2010, 12:R210  doi:10.1186/ar3187

Accesses  

  • Last 30 days: 197 accesses
  • Last 365 days: 2451 accesses
  • All time: 12250 accesses